Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Đăng nhập
 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 10:17 16/04/2019  

KẾ HOẠCH ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT A LƯỚI

TRƯỜNG THCS-DTNT A LƯỚI

 

 


Số: 23/KH-DTNT

 

           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


                

             A Lưới, ngày 06  tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Ôn tập kiểm tra học kỳ II năm học 2018 - 2019

Căn cứ Công văn số 340/PGDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo A Lưới về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018 – 2019;

Căn cứ vào kế hoạch số 42/KH-DTNT, ngày 19 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng trường THCS-DTNTA Lưới về việc xây dựng kế hoạch năm học 2018- 2019 của trường THCS-DTNTA Lưới;

Thực hiện Công văn số 94/PGDĐT ngày 03/4/2019 của Phòng GD&ĐT A Lưới  về việc kiểm tra HKII và báo cáo kết quả cấp THCS năm học 2018-2019.

Trường THCS-DTNT A Lưới tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập học kỳ II năm  học 2018 -2019 cụ thể  như sau:

          I. Mục đích –Yêu cầu:

- Giúp học sinh củng cố kiến thức trọng tâm được học từ  tuần 01 đến  hết tuần 15 (học kì II)  theo kế hoạch dạy học. Đồng thời tạo cho học sinh có được nề nếp học tập khoa học, hiệu quả.

- Nâng cao chất lượng các bài kiểm tra, hướng tới đảm bảo chất lượng chung cho toàn trường.

- Ôn tập một cách chủ động, có khoa học, đảm bảo đầy đủ lượng kiến thức, kỹ năng cần thiết mà chương trình yêu cầu.

          II. Nội dung:

1. Thời gian :

Từ  ngày 15 tháng 04 đến ngày 30 tháng 04 năm 2019.

2. Chương trình – nội dung ôn tập:

 - Toàn bộ nội dung chương trình của học kỳ II. Bắt đầu tuần 01 đến  hết tuần 15 (học kì II)  theo kế hoạch dạy học.

3. Cách thức tổ chức:

- GVBM thực hiện dưới hình thức vừa dạy vừa ôn.

- GVCN và GVBM tiến hành kiểm tra kiến thức của học sinh trong suốt thời gian ôn tập.

4. Công tác ra đề thi HKI

- Khối 6,7,8, 9: GVBM ra đề đề xuất nộp Phòng GD&ĐT bao gồm các môn (Văn, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Địa, Sử, Tiếng Anh ) các môn còn lại GVBM ra đề kiểm tra nộp TCM.

- Riêng môn Tiếng Anh lớp 6,7,8, 9 (hệ 7 năm) ra đề theo Công văn 2142/SGDĐT-GDTrH ngày 06/10/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo có 05 phần: nói, nghe, đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ; ma trận (theo mẫu đính kèm). Phần đề kiểm tra kỹ năng Nói: GVBM tự ra, Hiệu trưởng phê duyệt và giao cho giáo viên kiểm tra trước hoặc sau kiểm tra học kỳ 1 (Điểm tối đa 02 điểm).

- Môn Tiếng Anh lớp 9 (hệ 7 năm) ra đề theo Công văn 443/PGDĐT ngày 15/11/2018 của  Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kì I đối với môn Tiếng Anh lớp 9 năm học 2018-2019.

- Hạn nộp ngày 08/04/2019

5. Hình thức câu hỏi kiểm tra

- Các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học lớp: Kiểm tra theo hình thức tự luận;

- Ngoài các môn nói trên, các môn còn lại có thể chọn một trong hai hình thức phù hợp với yêu cầu của môn học.

+ Trắc nghiệm khách quan.

+ Tự luận.

          IV. Biện pháp thực hiện:

1. Đối với nhà trường:

- Triển khai kế hoạch ôn tập thi học kỳ II đến toàn thể giáo viên và học sinh.

- Kiểm tra đánh giá  nội dung ôn tập của giáo viên.

- Phối hợp với Đoàn, Đội ôn tập thi học kỳ II bằng hình thức thi đua học tập.

2. Đối với tổ chuyên môn:

- Xây dựng kế hoạch ôn tập thi học kỳ II.

- Kiểm tra đánh giá nội dung ôn tập của giáo viên và lồng ghép nội dung kiểm tra vào trong báo cáo tháng.

- Tổ trưởng tổ chuyên môn chịu trách nhiệm về nội dung đề cương của các môn thuộc tổ phụ trách.

3. Đối với giáo viên chủ nhiệm, GVBM:

- Giáo dục học sinh ý thức tự ôn tập thi học kỳ II ở trường, ở nhà, đồng thời tham gia đầy đủ các buổi ôn tập ở tiết học phụ đạo do giáo viên tổ chức.

- GVBM xây dựng đề cương, hệ thống hoá kiến thức, giúp học sinh dễ hiểu, nhớ lâu nội dung kiến thức đã học.

          Trên đây là kế hoạch tổ chức ôn tập thi học kỳ II năm học 2018 - 2019 của trường THCS-DTNT A Lưới. Đề nghị các tổ triển khai cho giáo viên theo đúng kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ bộ phận chuyên môn để tiếp tục công tác chỉ đạo.

                                                                                 

      Nơi nhận:                                                                          KT. HIỆU TRƯỞNG                                                                                            

  - BGH (để chỉ đạo);                                                                P. HIỆU TRƯỞNG

  - Các Tổ chuyên môn (để thực hiện);

  - Lưu: VP, CM..

                                                                                                              (đã ký)

Tải file 1  

Số lượt xem : 23

Các tin khác