Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Đăng nhập
 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 14:25 05/06/2019  

BÁO CÁO CÔNG TÁC XÉT TỐT NGHIỆP THCS


        PHÒNG GD&ĐT A LƯỚI               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS – DTNT A LƯỚI                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

           Số: …./BC-DTNT                                      A Lưới, ngày     tháng 5 năm 2019

 

BÁO CÁO QUY TRÌNH

XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ

 NĂM HỌC: 2018-2019

Kính gửi:   Phòng GD&ĐT A Lưới

         

          Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở;

Căn cứ Văn bản số 93/PGDĐT ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện A Lưới về việc hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2018-2019;

Căn cứ Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới “Về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2018-2019 của trường THCS – DTNT A Lưới”;

Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2018-2019 của trường THCS – DTNT A Lưới báo cáo quy trình xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2018-2019 như sau:

I. QUY TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC XÉT TỐT NGHIỆP THCS

1.  Kế hoạch và các bước tiến hành:

1.1. GVCN khối 9 hoàn thành và nộp hồ sơ học sinh cho BGH.

1.2. Thành lập Hội đồng kiểm tra hồ sơ, Hội đồng kiểm tra việc vào sổ điểm và học bạ để báo cáo kết quả cho BGH.

1.3. GVCN khối 9 điều chỉnh, bổ sung các nội dung theo biên bản của Hội đồng kiểm tra.

1.4. BGH, GVCN hoàn thành và cung cấp đầy đủ các loại hồ sơ cho đoàn kiểm tra  hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THCS của TTGDTX A Lưới.

1.5. BGH, GVCN căn cứ biên bản của đoàn kiểm tra hồ sơ để bổ sung, điều chỉnh các nội dung còn thiếu và sai sót trong hồ sơ.

1.6. Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS của trường tiến hành xét công nhận tốt nghiệp THCS theo đúng Quy chế của BGD&ĐT.

1.7. Thư ký Hội đồng xét tốt nghiệp THCS căn cứ kết quả lập các văn bản liên quan gửi Phòng GD&ĐT huyện A Lưới báo cáo kết quả xét và đề nghị công nhận tốt nghiệp cho học sinh của trường theo đúng quy định.

2. Các Quyết định và văn bản phục vụ công tác xét tốt nghệp THCS:

          Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục &Đào tạo “về việc ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở”

          Văn bản số 93/PGDĐT ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện A Lưới về việc hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2018-2019;

Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới “Về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2018-2019 của trường THCS – DTNT A Lưới”;

          3. Các mốc thời gian thực hiện công việc:

          + Từ ngày 06 đến 7 tháng 5 năm 2019: GVCN khối 9 hoàn thành các loại hồ sơ học sinh nộp cho BGH

          + Ngày 9 tháng 5 năm 2019: Hội đồng kiểm tra hồ sơ của trường tiến hành kiểm tra hồ sơ học sinh

          + Ngày 10 tháng 5 năm 2019: GVCN khối 9 hoàn thành việc bổ sung, chỉnh sửa theo biên bản của Hội đồng kiểm tra.

          + Ngày 11 tháng 5 năm 2019: Đoàn kiểm tra  hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THCS của TTGDTX A Lưới tiến hành kiểm tra hồ sơ học sinh tại trường.

+ Từ ngày 12 tháng 5 năm 2019: GVCN, GV bộ môn và các bộ phận liên quan hoàn thành việc chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo biên bản của đoàn kiểm tra.

          + Ngày 14 tháng 5 năm 2019: Hội đồng xét tốt nghiệp của trường tiến hành họp xét tốt nghiệp THCS theo quy định.

          + Ngày 15 tháng 5 năm 2019: Hoàn thành và gửi các văn bản về công tác xét tốt nghiệp THCS về phòng Giáo dục&Đào tạo huyện A Lưới.

II.KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2018-2019

1.Kết quả xét tốt nghiệp của 57 em học sinh trường THCS – DTNT A Lưới

STT

Tên trường

Tổng số học sinh dự tuyển (kể cả tự do)

Tổng số HS tự do

Học sinh Tốt nghiệp (kể cả tự do)

Học sinh tốt nghiệp do UT-KK

Xếp loại

SL

Tỷ lệ

SL

Tỷ lệ

Giỏi

Khá

TB

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

1

THCS-DTNT A Lưới

57

0

57

100%

0

0%

13

22.8

36

63.2

8

14

           2. Thời gian trường cấp giấy chứng nhận tạm thời cho học sinh:

Ngày 19 tháng 5: Học sinh nhận giấy Chứng nhận TN tạm thời tại trường.

 

Nơi nhận:                                                                            TM. HỘI ĐỒNG                                                                          

- Như kính gửi;                                                            CHỦ TỊCH

- Lưu: VT, CM.

Tải file

Số lượt xem : 17

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác